MAKÓ VÁROSI KULTURÁLIS- KÖZMŰVELŐDÉSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

 

Az alábbiakban az adatkezelési tevékenységünkkel kapcsolatos tájékoztatási
kötelezettségünknek teszünk eleget:

Az adatkezelőnek és -ha van ilyen- képviselőjének neve: MAKÓ VÁROSI KULTURÁLIS-
KÖZMŰVELŐDÉSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

Képviseli: Zsámboki Erika (ügyvezető) Márton Imre (ügyvezető)

Elérhetősége:
6900 Makó, Posta u. 2.,
makoihagymahaz@gmail.com

Az adatkezelés célja: Az 1997. évi CXL. törvényben a közművelődésről írt közfeladat
ellátásával kapcsolatos adatkezelés, Társasági Szerződésben írt feladatok ellátásával
kapcsolatos adatkezelés, egyéb ágazat jogszabályokban meghatározott célokkal
kapcsolatos adatkezelés.

Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése, jogos érdek, érintet
hozzájárulása, szerződés teljesítése, közérdekű adatszolgáltatás.
Az érintet adatok tárolásának időtartama: a jogszabály által meghatározott kötelező
idő.

Érintett adatok: név, születési hely és idő, anyja neve, lakcíme, telefonszám, e-mail
cím, TAJ, adóazonosító, számlaszám, személyi igazolvány száma, állampolgárság,
nyelvismeret, végzettség.

Tájékoztatjuk, hogy Ön, mint természetes személynek az adatkezelés során EU
általános adatvédelmi rendelete (EU GDPR) értelmében érintettként az alábbi
jogokkal rendelkezik személyes adatainak kezelésével kapcsolatban:
– az EU GDPR 13. és 14. cikke szerint tájékoztatáshoz való jog
– az EU GDPR 15. cikke szerint hozzáférési jog
– az EU GDPR 16. cikke szerint helyesbítéshez való jog
– az EU GDPR 17. cikke szerint törléshez való jog
– az EU GDPR 18. cikke szerint adatkezelés korlátozásához való jog
– az EU GDPR 19. cikke szerint értesítési kötelezettséghez való jog
– az EU GDPR 20. cikke szerint adathordozhatósághoz való jog

Panaszt jogosult benyújtani a következő elérhetőségek valamelyikén:
Nemzet Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefonszám: +36 (1) 391-1400
Központ elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Amennyiben bármilyen kérés vagy kérdés érkezik az adatkezeléssel kapcsolatban, azt
postai úton a 6900 Makó, Posta u. 2. címre vagy elektronikusan a
makoihagymahaz@gmail.com címre lehet küldeni.

Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által
meghatározott címre.